SunFoton.pl » Fotowoltaika dla rolników Warszawa

Fotowoltaika dla rolników warszawa

Postęp technologiczny oraz ciągła mechanizacja rolnictwa sprawia, że nakłady energetyczne przeznaczone na działanie gospodarstw rolnych z roku na rok stają się coraz większe. W konsekwencji zauważalny jest wzrost poboru prądu, który bardzo często stanowi już 20% całkowitych kosztów, jakie ponoszą rolnicy. Takiej sytuacji nie pomaga fakt, że wraz z rosnącą ceną surowca, zanieczyszczeniami oraz wysokimi inwestycjami, ceny energii elektrycznej na przestrzeni lat będą jeszcze wyższe. Rozwiązaniem, które może w znacznym stopniu wspomóc ograniczenie kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także zapewnić pewnego rodzaju niezależność od wciąż rosnących cen energii jest zastosowanie przez rolników instalacji fotowoltaicznej.

Na czym polega fotowoltaika?

Podstawowym elementem jest tzw. moduł fotowoltaiczny, który zamienia energię pochodzącą z promieniowania słonecznego w energię elektryczną pod postacią prądu stałego. Moduły zbudowane są z ogniw fotowoltaicznych obudowane w ramy (najczęściej aluminiowe), które następnie łączone i układane są w panele słoneczne. Fotowoltaika dla rolnika lokalizowana jest najczęściej na dachach budynków, jednak możemy również zastosować rozwiązanie w postaci umiejscowienia jej na gruncie. Poprawnie działająca instalacja fotowoltaiczna musi być wyposażona w urządzenie o nazwie falownik bądź inwerter, który zamienia prąd stały na ten o zmiennym natężeniu. Prąd zmienny trafia już do gniazdek naszych budynków i wykorzystywany jest do uruchomienia wszystkich urządzeń elektrycznych.

Opłacalność fotowoltaiki dla rolnika – dobór mocy i koszty

Fotowoltaika dla rolnika w Warszawie
Czy fotowoltaika dla rolnika jest opłacalna?

Wielkość instalacji fotowoltaicznych dobierany jest najczęściej na podstawie wysokości miesięcznych bądź rocznych rachunków za prąd. Przy wyborze uwzględnia się również ewentualny wzrost zapotrzebowania energetycznego pod postacią zwiększenia liczby maszyn, czy rozbudowy infrastruktury. Należy pamiętać również, że w przypadku kiedy systemy fotowoltaiczne dla danego gospodarstwa generują zbyt małą moc, zawsze możemy takowy system rozbudować o kolejne moduły, tak aby w pełni zaspokoić nasze potrzeby. Najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie jednak opracowanie odpowiedniego schematu, zanim podejmiemy się montażu instalacji i dobór takiej mocy, która w pełni zapewni wymagania gospodarstwa rolnego, nie generując ani nadwyżek, ani niedoborów.

Biorąc za przykład farmę, której miesięczny rachunek za prąd przy dzisiejszych stawkach cen energii wynosi 2000 zł, zalecana moc instalacji fotowoltaicznej wynosi 40 kW. Jej koszt netto wynosić będzie około 125 000 zł, przy czym ulga w podatku rolnym obniży cenę systemu do około 95 000 zł. Podczas okresu eksploatacji fotowoltaiki, który wyniesie 25 lat, inwestycja wygeneruje 820 000 zł oszczędności i zwróci się w czasie 4 lat.

Decydując się na instalacje fotowoltaiczne w gospodarstwie rolnym, wchodzimy w posiadanie własnej energii elektrycznej, z której możemy korzystać przez cały rok. Fotowoltaika generująca nadwyżki w trakcie słonecznych, najczęściej letnich dni magazynuje je w sieci energetycznej, których 80% wraca do rolnika w momentach produkcji mniejszej ilości energii. Mowa tutaj o okresach wieczornych, porannych oraz w trakcie zimy. Cały ten proces jest w pełni automatyczny i nie wymaga dodatkowej biurokracji. Chcąc mieć możliwości magazynowania energii przez sieć, rolnik musi zostać prosumentem, czyli według OZE, wytwórcą energii elektrycznej, którą zużywa na potrzeby własnego gospodarstwa. Maksymalna moc instalacji w takim przypadku wynosi 50 kWp. Jeśli jednak rolnik wyprodukowaną nadwyżkę zamierza sprzedać, nie może zostać uznany prosumentem, gdyż obliguje go to tylko do magazynowania, a nie sprzedawania energii.

Jako że rolnictwo i hodowla polega na jak najbardziej efektywnym wykorzystaniu dostępnych przestrzeni gospodarstwa, instalacje fotowoltaiczne montowane są najczęściej na dachach domostw, budynków gospodarczych lub niektórych gruntach rolnych (większych instalacji nie można stawiać na gruncie o klasie lepszej niż IV) . Fotowoltaika dla rolników montowana na części pól może współgrać z jednoczesnym wypasem zwierząt hodowlanych jak np. owce. Przy takim rozwiązaniu, odpowiednio ustawione systemy fotowoltaiczne zapewnią owcom cień, a w tym czasie zwierzęta konsumując trawę, zabezpieczają fotowoltaikę przed zarastaniem. Zapewniają tym niezakłócony odbiór energii w gospodarstwie rolnym.

Podatek VAT przy instalacji fotowoltaicznej niezwiązanej z działalnością gospodarczą i zasilającej jedynie urządzenia domowe wynosi 8%, niezależnie od jej lokalizacji. Prąd wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej objęty jest już 23% podatkiem. Niemniej jednak obecnie, ciężko jest stwierdzić wyraźny podział na sieć energetyczną wykorzystywaną przed dom oraz rolę, dlatego nie do końca wiadoma jest interpretacja prawna dzisiejszych systemów.

Gospodarstwa rolne, które zdecydowały się na fotowoltaikę, mogą skorzystać z prawa do 25% ulgi inwestycyjnej obniżającej podatek rolny. Korzystać z niej mogą osoby będące właścicielami gruntów, będące posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Ulga przysługuje podatnikom, którzy podjęli się budowy lub modernizacji budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów przyczyniających się do ochrony środowiska. Wykorzystana może zostać również przez rolników, którzy zakupili i zainstalowali urządzenia do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii w tym budowę instalacji fotowoltaicznych. Ulga inwestycyjna zostaje przyznana po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu 1/4 kwoty poniesionej na inwestycję od należnego podatku rolnego oraz 25% uldze od nakładów inwestycyjnych, które zostały udokumentowane odpowiednimi rachunkami czy fakturami. Ulga z tytułu tej samej inwestycji rozliczana jest do 15 lat, przy czym niewykorzystana przez podatnika przechodzi na jego następców. Podatek rolny przyznawany jest na podstawie Ustawy o Podatku Rolnym z dnia 15 listopada 1984 roku, w którym możemy znaleźć informacje na temat obliczania ulgi, warunków przyznawania oraz koniecznych dokumentach, które należy złożyć do wniosku. W celu lepszego zobrazowania działania ulgi możemy przyjąć za przykład sytuację, w której podatek rolny płacony przez inwestora na terenie gminy wynosi 1000 zł rocznie, a koszt inwestycji zrealizowanej przez rolnika wyniósł 60 000 zł. Kwota ulgi inwestycyjnej w tym przypadku wyniesie 15 000 zł. Na podstawie prostych obliczeń możemy dojść do wniosku, że inwestor będzie rozliczał tę ulgę przez okres 15 lat i w tym czasie nie poniesie kosztów należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, gdzie została przeprowadzona inwestycja. Z kolei przyjmując wariant, w którym wysokość podatku wyniesie 15 000 zł rocznie, inwestor rozliczy ulgę w trakcie jednego roku i nie będzie on w tym czasie płacił należnego podatku rolnego od gruntów umiejscowionych na obszarze gminy, gdzie została przeprowadzona inwestycja. Należy tutaj pamiętać o tym, że przy wyż.wym. obliczeniach, przyjęliśmy stałą wysokość podatku dla gospodarstw rolnych, która w rzeczywistości prawdopodobnie ulegnie zmianie.

Fotowoltaika dla rolnika – dofinansowanie i dotacje

Fotowoltaika dla rolnika na terenie Warszawy
Dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolnika w Warszawie

Instalacja fotowoltaiczna to inwestycja, której realizacja związana jest z obciążającymi budżet nakładami finansowymi. W celu ograniczenia kosztów własnych przez rolników można wspomóc się różnego rodzaju dofinansowaniami oraz dotacjami. Jednym z takich programów jest “Mój prąd”, z którego gospodarstwa rolne mogą otrzymać zwrot z inwestycji w panele fotowoltaiczne nawet do 50% poniesionych kosztów. Budżet programu wynosi 1 miliard złotych, co oznacza, że skorzystać niego może nawet do 200 tysięcy gospodarstw domowych, których właścicielami są również rolnicy. Program skierowany jest do osób fizycznych (prosumentów), czyli również do rolników indywidualnych, którzy wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby (niezwiązane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego) oraz posiadają zawartą umowę z elektrownią odnośnie do odprowadzania nadwyżek prądu do sieci. Za główny cel programu “Mój prąd” uznaje się zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikro źródeł fotowoltaicznych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5 000 złotych. Fotowoltaika objęta wsparciem musi mieć moc w granicach 2 – 10 kW. Co ważne, jeżeli rolnik otrzymał już dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może on ponownie ubiegać się o wsparcie z programu “Mój prąd”. Wniosek o dofinansowanie musi zawierać m.in. fakturę zakupu i montażu paneli słonecznych na terenie gospodarstwa oraz dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej. Biorąc udział w programie, beneficjent zobligowany jest do zgody na ewentualną kontrolę instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania.

Pozyskanie finansowania dla gospodarstw rolnych z programu “Mój prąd”, jak również innych może być przez wiele osób nieposiadających doświadczenia w tym zakresie dosyć skomplikowane. Z racji tego oferujemy profesjonalne doradztwo oraz wiedzę, która pomoże w pomyślnym doprowadzeniu całej sprawy do końca ze skutkiem pozytywnym. Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą.

Innym formą wsparcia finansowego dla rolników jest realizowany w latach 2014 – 2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby wchodzące w posiadanie gospodarstwa rolnego obejmującego co najmniej 1 ha i nie więcej niż 300 ha gruntów rolnych zabudowanych, ornych, sadów, łąk i pastwisk trwałych lub gruntów pod stawami albo rowami. Program uwzględnia również nieruchomości służące do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Pomoc w zakresie instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw rolnych obejmuję refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych przeznaczonych na budowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych przez rolników. Ponadto do wsparcia zaliczamy również zakup infrastruktury technicznej dla gospodarstw rolnych oraz przygotowanie i realizację operacji (przygotowanie dokumentów, sprawowanie nadzoru inwestorskiego, roboty budowlane, doradztwo).

Płać mniejsze rachunki za prąd już dzisiaj!

OPINIE O FIRMIE SUNFOTON

Co mówią o nas klienci?